Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ– ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ


Αρκετές είναι οι αλλαγές που φέρνει στις μετεγγραφές το νομοσχέδιο (Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020) του Υπουργείου Παιδείας το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή και είναι νόμος του κράτους από 12/6/2020.
 Σημαντικές Αλλαγές που έχουμε είναι :
 Α) Στα κοινωνικά κριτήρια όπου αλλάζει η μοριοδότηση (πχ ένας μαθητής μιας τρίτεκνης οικογένειας που μέχρι πριν έπαιρνε 1 μόριο τώρα μπορεί να πάρει από 1,5 ως 2,5 μόρια)
 Β) Για τον υπολογισμό των μορίων από τα οικονομικά κριτήρια το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται από το φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας των τριών(3) τελευταίων οικονομικών ετών.
Γ) Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η καθιέρωση της βάσης μορίων από τις Πανελλαδικές για να έχει δικαίωμα μετεγγραφής ο φοιτητής. Με το νέο Νόμο για να μετεγγραφεί ένας φοιτητής σε μία σχολή θα πρέπει να έχει 2750 μόρια κάτω από τα μόρια του τελευταίου που έχει εισαχθεί στη σχολή.(Βάση της σχολής)
Δ) Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, μπορεί να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου όταν π.χ. δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.
 ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να γίνει η Μετεγγραφή θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του τμήματος που έχει εισαχθεί ο φοιτητής και αυτού που θέλει να μετεγγραφεί.
Οι αντιστοιχίες ανακοινώνονται λίγο πριν οι μαθητές κάνουν τα μηχανογραφικά τους.
 ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ 1 . ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ βάση Μορίων που είναι:
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αβ) Τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000), αγ) Τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000), αδ) Δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.
 Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: βα) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, βδ) Δύο (2) μόρια , εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα, βε) Ενα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΡΦΟ-Η ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ 1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, β) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών, γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ. 2. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75.
3.Ως προς τις μετεγγραφές της παρ. 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, 2036 εφημερίδα της κυβερνήσεως Τεύχος A’ 111/12.06.2020 β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.
4. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τα άρθρα 73εως 78 του (Νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020).