Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 2916 τεύχος Β/31-12-2015 από 01/04/2016 καταργείται η έκδοση κάρτας πολιτισμού από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, ενώ η παραλαβή αιτήσεων από τα ΚΕΠ για έκδοση κάρτας πολιτισμού έχει ήδη σταματήσει από 01/03/2016.
Τι ισχύει πλέον

Άρθρο 3
Ελεύθερη είσοδος
1. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνη−
μεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την κατα−
βολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η
Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου
η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και
βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες − η 18η Απρι−
λίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής
Ημέρα Μουσείων), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πο−
λιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) −, και η 6η Μαρτίου (Ημέρα
Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).
2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισό−
δου οι κάτωθι:
ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά
τους είναι έως 23 ετών και έως 25 έάν εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σπουδάζουν και ανε−
ξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη
θεωρημένου πάσου πολυτέκνων ή βεβαίωσης από το
Σύλλογο Πολυτέκνων ή πιστοποιητικού οικογενειακής
κατάστασης από το Δήμο. Επίσης οι γονείς τρίτεκνων
οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 18 ετών και
έως 24 εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν
έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικο−
γενειακής κατάστασης από το Δήμο.