Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΚ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ)

Παρακάτω ακολουθεί έγγραφο που λάβαμε και αναφέρεται στη μοριοδότηση των ΙΕΚ σε σχέση με τους τρίτεκνους.
Δικηγορικό γραφείο                                                                        Εξερχόμενο 122/2015
Τσομπανούδη Σωτήρη & συνεργατών
Σέρρες, Μεραρχίας 40
2321022428
Προς κ. Ματενόγλου Γρηγόριο
Σέρρες 02/10/2015
Θέμα: Κριτήρια εισαγωγής σε Ι.Ε.Κ.
~~~~~~~~~
Σε συνέχεια της ερώτησης σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, και ειδικότερα σχετικά με το γεγονός ότι το πρώτο τέκνο της οικογενείας έχει
 υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του, σας ενημερώνω τα εξής:
1) Με το άρθρο 59 παρ. 11. του Ν. 3966/2011 η περίπτωση β` της παραγράφου 2
 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α` 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2
 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α` 98), αντικαταστάθηκε ως ακολούθως:
« ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή
 Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα
Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:
αα) …
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα
από νόμιμο γάμο ή νόμιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα,
εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη
αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.»
2) Στη συνέχεια με τη παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4071/2012 η ανωτέρω διάταξη
 τροποποιήθηκε εκ νέου ως εξής "ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των
κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος
 αριθμού στην περίπτωση ί, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης,
ως ακολούθως:
αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου
 1 του ν. 1910/1944 (Α` 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α` 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των
ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με
 τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α` 75).
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα
τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή
 υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων
μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
3) Τελικά η  υποπ. ii όπως αντικαταστάθηκε  με τη παρ. 2 του
άρθρου 44 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τις παρ. 4 και 6  του άρθρου 51 του Ν.4264/2014 ΦΕΚ Α 118/15.05.2014 και με έναρξη ισχύος
από την 5η Μαίου 2014.
            Η κατάργηση ωστόσο αφορά μόνο στην αντικατάσταση
 που είχε επέλθει με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4071/2012 
και όχι συνολικά.
Ως εκ τούτου καθίσταται ξεκάθαρο ότι σήμερα 02/10/2015 οι ρυθμίσεις οι οποίες
 ισχύουν στην περίπτωσή σας είναι οι εξής:
« ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού 
ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην 
περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:
αα) …
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα 
τέκνα από νόμιμο γάμο ή νόμιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος 
της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων 
με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω
 όριο ηλικίας.»
            Ως εκ τούτου είναι επίσης ξεκάθαρο ότι και στην περίπτωση σας, ήτοι για
την εγγραφή στο Δημόσιο ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη, στην προκήρυξη εισαγωγής του
οποίου τα τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα, αποτελούν ειδική κατηγορία
μοριοδοτούμενη με 3 μόρια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ανωτέρω διάταξη.

                                                                                                Με εκτίμηση