Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015  Για  ενημέρωση  σας  στέλνουμε  τη νομοθεσία   σχετικά  :
  1.-Νέα εγκύκλιο αναφορικά με την επανασύσταση των κλάδων που καταργήθηκαν στο πλαίσιο «μνημονιακών δεσμεύσεων» και την επαναφορά των αντισυνταγματικά απομακρυθέντων υπαλλήλων, πίσω στην εργασία τους στο δημόσιο, εξέδωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος.
   2.-  Επαναφορά  εκπαιδευτικών   ΕΠΑΛ 


1
`
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
τηλ. 213 1313 201, 253, 371, 374, 375
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204


ΘΕΜΑ: Επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18
του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 )

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/οικ. 1410/13-5-2015 εγκυκλίου της Υπηρεσίας
μας, με θέμα Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 ) και ειδικότερα όσον αφορά τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47
Α’/11-5-2015), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Άρθρο 17: Επαναφορά προσωπικού
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ως άνω νόμου, η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και δεν μετατάσσονται με βάση οριστικούς πίνακες διάθεσης
παρατείνεται μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα που μετατάσσονται/μεταφέρονται.
Σημειώνεται ότι οι πίνακες των αποτελεσμάτων των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν αναρτηθεί εκ νέου στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση
2
ενδιαφερόμενων και υπηρεσιών . Σημειώνεται ότι το ΑΣΕΠ δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω
επεξεργασία τους.
Ειδικά το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες
καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα βάσει των
διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4250/2014 μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε. Το
ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση του προσωπικού των ίδιων κλάδων που είχε τοποθετηθεί
σε άλλες θέσεις με οριστικούς πίνακες. Αυτό γίνεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι είχαν
υποβάλει τις απαραίτητες αιτήσεις εμπρόθεσμα, όπως προβλέπεται και στη με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42
Α/οικ. 1410/13-5-2015 ανωτέρω εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

- Υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης:
Μετατάσσονται/μεταφέρονται υποχρεωτικά στις θέσεις των πινάκων αυτών (με την
επιφύλαξη του άρθρου 19 και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Η
μετάταξη/μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με απόφαση που θα εκδώσει ο φορέας υποδοχής και θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που υφίσταται κενή θέση, η
μετάταξη/μεταφορά διενεργείται υποχρεωτικά σε αυτήν, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή
θέση.
- Υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε προσωρινούς/τελικούς πίνακες διάθεσης:
Εφόσον έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω
αναφερόμενη εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, μετατάσσονται/μεταφέρονται με απόφαση που θα
εκδώσει ο φορέας υποδοχής και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
μεταφορά/μετάταξη θα γίνει στην κατηγορία, τον κλάδο και την ειδικότητα που προβλέπεται στους
πίνακες αυτούς. Στην περίπτωση που υφίσταται κενή θέση, η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται
υποχρεωτικά σε αυτήν, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση.

- Υπάλληλοι που ενώ περιλαμβάνονται σε προσωρινούς/τελικούς πίνακες διάθεσης
επιθυμούν την επαναφορά στην Υπηρεσία τους:
Επανέρχονται με πράξη επαναφοράς στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά σε
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού.
3
- Όσοι δεν περιλαμβάνονται σε προσωρινούς, τελικούς ή οριστικούς πίνακες καθώς
και όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά στις Ανακοινώσεις του τέως
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 14) του ν.4325/2015:

Επανέρχονται με πράξη επαναφοράς σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο
που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους φορείς και τίθενται στη διάθεση του οικείου
Υπουργού με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε
διαθεσιμότητα. Όσοι από τους υπαλλήλους αυτούς υπηρετούσαν σε κλάδους που έχουν συνολικά
καταργηθεί και δεν προβλέπεται η επανασύστασή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του
ν.4325/2015, επανέρχονται σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ίδιας εκπαιδευτικής
κατηγορίας υφιστάμενων κλάδων/ειδικοτήτων συναφών με τον κλάδο/ειδικότητα που ανήκαν κατά
τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
Όλοι οι υπάλληλοι με τη μετάταξη/μεταφορά τους ή την επαναφορά τους στη θέση που
κατείχαν επανέρχονται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση
τους σε διαθεσιμότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν.3528/2007) «Ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν υπολογίζεται για βαθμολογική εξέλιξη».
Όμως, στην περίπτωση που βάσει προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή
δικαστικής απόφασης οι υπάλληλοι παρείχαν ή παρέχουν υπηρεσίες, το διάστημα αυτό
αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρείχαν ή παρέχουν τις
υπηρεσίες τους κατόπιν προσωρινής τοποθέτησης.

Άρθρο 18: Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη
προσωπικού
Η επανασύσταση των καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων θα γίνει με την Διαπιστωτική
Πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού με βάση το υπόδειγμα του παραρτήματος (ΙΙ) της υπ’
αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/οικ. 1410/13-5-2015 εγκυκλίου (π.χ. η αριθμ. 82092/Ε2/22-11-2015 -ΦΕΚ
945Β’/26-5-2015- Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
την οποία επανασυστήνονται οι καταργηθέντες κλάδοι και ειδικότητες και οργανικές θέσεις
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
4
Η επαναφορά των υπαλλήλων που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα γίνει με Διαπιστωτική Πράξη
του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού με βάση το υπόδειγμα του παραρτήματος (Ι) της υπ’ αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/οικ. 1410/13-5-2015 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας.
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4325/2015, αναφορικά με τους υπαλλήλους
ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού
Υγειονομικού Προσωπικού των νοσοκομείων, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε
προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας στις οποίες κατατάσσονται οι ανωτέρω
υπάλληλοι. Η μετατροπή των θέσεων και η κατάταξη των υπαλλήλων γίνεται με διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Υγείας, η οποία ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4325/2015,
ήτοι 11.5.2015. Σημειώνεται ότι η μετατροπή αφορά μόνο την εκπαιδευτική βαθμίδα και όχι την
ειδικότητα u963 στην οποία υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται στον Οργανισμό της
υπηρεσίας η εν λόγω ειδικότητα εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ συστήνεται με πράξη του αρμόδιου
Υπουργού πριν τη δημοσίευση της Διαπιστωτικής Πράξης μετατροπής των θέσεων.
Τέλος, ειδικότερα όσον αφορά τοποθετήσεις υπαλλήλων σε ΚΕΠ της χώρας βάσει
προσωρινών/τελικών πινάκων των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλούνται οι οικείοι Δήμοι να προχωρήσουν στην έκδοση
πράξεων μετάταξης/μεταφοράς των υπαλλήλων, εφόσον έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν.4325/2015.

Βήματα που ακολουθούν οι Υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης/
μεταφοράς προσωπικού βάσει του ν.4325/2015
1. Δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις επανασύστασης των
καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και του συνόλου των οργανικών θέσεων που έχουν
καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπου απαιτείται.
2. Ελέγχεται η ορθότητα των αιτήσεων από τις υπηρεσίες υποδοχής με βάση τους οριστικούς,
και προσωρινούς/τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί
εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
5
3. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών υποδοχής προβαίνουν στην
κατάρτιση των ΥΑ μετάταξης/μεταφοράς και επαναφοράς των υπαλλήλων, οι οποίες μετά
την υπογραφή τους από τον αρμόδιο Υπουργό δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Ειδικά για την περίπτωση των Σχολικών Φυλάκων που απασχολούνται ως ΥΕ δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη μετατροπής των θέσεών τους και η κατάταξή
τους σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας. Όπου απαιτείται η σύσταση
του κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας, η πράξη σύστασης του κλάδου προηγείται της
δημοσίευσης της Διαπιστωτικής Πράξης μετατροπής των θέσεων.
5. Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι αρμόδιες Διευθύνσεις
Διοικητικού/ Προσωπικού προβαίνουν στη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων.
Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής (Διευκρίνιση για τις διατάξεις του άρθρου 14)
Τονίζεται ότι όσοι υπάλληλοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα u956 με τις διατάξεις της υποπ.Ζ.4. της
παρ.Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και είτε μεταφέρθηκαν σε άλλη Υπηρεσία είτε δεν
ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του νόμου.
Τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο αφορούν τα άρθρα 17 και 18 του ν.4325/2015 . Για
το άρθρο 19, καθώς και για την επαναφορά των σχολικών φυλάκων, αρμόδια για περαιτέρω
διευκρινίσεις είναι η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Σταδίου 27).
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητά σας καθώς και τα νομικά πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ)
που εποπτεύετε, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίαςΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ