Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

« μοριοδότηση τριτέκνων & πολυτέκνων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ»

Μετά την παρέμβαση της Δ/κσης  ΟΠΟΤΤΕ   στον πρώην   Υπουργό   Εσωτερικών  κ. Παναγιώτη  Θεοδωρικάκο    σχετικά με το θέμα :    «  μοριοδότηση τριτέκνων &  πολυτέκνων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ»  την παρέμβαση σε  ΟΛΑ τα κόμματα, Βουλευτές 

 πετύχαμε αύξηση σε ποσοστό 12%  στους διαγωνισμούς του  ΑΣΕΠ.

Καλησπέρα, σας επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο Μέσο Κοινοβουλευτικού ελέγχου Αναφορές / 542-με επιστολή της αναφορικά με το σχετικό υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ζητεί τη μοριοδότηση των πολυτέκνων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς και την επαναφορά του ελάχιστου ποσοστού εισαγωγής στο Δημόσιο για την κατηγορία των πολυτέκνων στο 15%, ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, προς ενημέρωσή σας. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓXΟΥ

  e.mail : koinovouleftikos@ydmed.gov.gr 

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021 

Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/628 

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Αναφορών

 Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 542/25.11.2020 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας την Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης, με θέμα: «Αναλογική μοριοδότηση και επαναφορά του ποσοστού εισαγωγής στο Δημόσιο για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 Βασική αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα, να καλύπτονται με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, μέσα από διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, που θα διενεργούνται από το ΑΣΕΠ ως Ανεξάρτητη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή, αρμόδια για τις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Τα θεσπιζόμενα κριτήρια πρόσληψης, όσο και ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας που διενεργείται από το ΑΣΕΠ, πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσληψης 

– διορισμού σε όλους τους Έλληνες πολίτες με βασικές αρχές την αξιοκρατία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια για την είσοδο στη δημόσια διοίκηση. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, το Υπουργείο μας προωθεί μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί το υφιστάμενο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94. Για το σκοπό αυτό, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

– Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα». Όπως επισημαίνεται στο εν λογω νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναδιαμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα με απώτερο στόχο την πλήρωση θέσεων προσωπικού με τους καταλληλότερους εκ των υποψηφίων που μετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ενισχύοντας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση περαιτέρω το πολύτιμο κεκτημένο της διαφάνειας, αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων. Στο προτεινόμενο άρθρο 13 του κατατεθέντος νομοσχεδίου προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά κάλυψης στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων μεταξύ άλλων για πολύτεκνους και τρίτεκνους. 

Πιο συγκεκριμένα:

 α) ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και

 β) ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. 

Ο Υπουργός   

Μαυρουδής Βορίδης