Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 ΦΕΚ  2173/Β/13-7-2016  για την  είσοδο σε  αρχαιολογικούς  χώρους:
 αρθρο 3 παρ. 2  

β :ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά   τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 Επίσης οι γονείς  τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

Άρθρο 3 Ελεύθερη είσοδος 1. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνη- μεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμ- βρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες - η 18η Απρι- λίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πο- λιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη). 2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισό- δου οι κάτωθι: α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυ- νομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας, β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκ- παιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχο- λών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής- σπουδαστικής τους ταυτότητας, γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας, δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμ- βουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής, ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επι- σκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθ- μιας, Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών, ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρη- μένης κάρτας μέλους, η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας, θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημο- σίου, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαι- οτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου, ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συ- νοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής, ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπλη- ρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανε- ξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομο- σπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία,