Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ


«Ματαίωση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ’ αριθμ. 3425/Χ.Δ/2014 Διακήρυξης (αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 1121) για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας» και επανάληψη αυτού.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 1. Ματαιώνουμε τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», της υπ’ αριθμ. 3425/Χ.Δ/2014 Διακήρυξης (αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 1121), προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.900.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας Απόφασης.
 2. Εγκρίνουμε την επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στις Εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
 3. Εγκρίνουμε την επανάληψη του διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές.
 4. Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τα έξοδα της οποίας βαρύνουν την Κοινότητα), στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε δύο ημερήσιες Οικονομικές Εφημερίδες της Αθήνας, (τα έξοδα των οποίων βαρύνουν το Δημόσιο).
 5. Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 33/1752/07-01-2014 Κ.Υ.Α και η υπ’ αριθμ. 129/8102/21-01-2014 Απόφασή μας, ισχύουν ως έχουν.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ