Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

«Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013»


ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΡΥΖΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1.       α) της υπ’ αρ. 258/31644/13-03-2013 (ΦΕΚ Β΄ 584) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών,ρυζιού και ελαιολάδου, σε άπορους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε.,έτους 2013».
        β) του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α΄ 280)».
2. της υπ’ αρ. 586/47649/16-04-2013 διακήρυξης Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομή ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013),περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο συμπλήρωμα της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17/4/2013, στο Τεύχος Διακηρύξεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και στις εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ την 24/4/2013.
3. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει σήμερα (Α’ 19).
4. του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2077/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (Α΄ 173).
5. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/15/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64). 6. του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» συμπληρωματικώς και για θέματα διαδικασίας που δεν ρυθμίζονται από το ΠΔ 60/2007(Α΄ 64)»(Α΄150).
7. της αριθ. 416769/23-11-2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της αγοραστικής Παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων» (Β΄ 1608) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 301854/16-09-2005 (Β΄ 1332).
8.     του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
9. της υπ’ αρ. 60416/21-05-2013 Απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών για τα προγράμματα της δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της χώρας (προγράμματα έτους 2013)», βάσει της υπ’ αρ. 258/31644/13- 03-2013 (ΦΕΚ Β΄ 584) Κ.Υ.Α.
10.της υπ’ αριθμ. 1080/89717/18-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΒ-ΡΔΥ) Υπουργικής Απόφασης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών υποψήφιων αναδόχων για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013.
11. της υπ’ αριθμ. 1240/103958/29-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ8Β-Λ1Η) Υπουργικής Απόφασης «Αποδοχή οικονομικής προσφοράς στον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε.,έτους 2013»
12. της υπ’ αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7) Υπουργικής Απόφασης «Κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε.,έτους 2013»
13. της υπ’ αριθμ. 3774/7-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ17Β-ΖΧ7) Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατακύρωση του έργου της προμήθειας,μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013», (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7)».
14. του υπ’ αριθμ. Ν641/18-10-2013 Διατακτικού Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (με αριθμ. πρωτ. εισαγωγής στη Δ/νση Π.Α.Π.-Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 1495/128074/21-10-2013).
Β. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ):
1.  1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. 807/2010 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
3. 1020/2012 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης στους άπορους της Ευρωπαικής Ένωσης και σχετικά με την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010»
4. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VΙΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 1177/2009 της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και του Καν 1564/2005 ΕΚ «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκήρυξης και γνωστοποιήσεων»).
5. την αριθμ. C 114/91 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας και την αντίστοιχη ανακοίνωση στο C 312/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. αριθ. 1234/2013 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1020/2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ. Ειδικότερα έχοντας υπόψη:
1.την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 14859/30-09-2013 αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπ.Α.Α.Τ. για παράταση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατακύρωσης της δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled μέχρι την 15η .10.2013, κατά τη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Κοινής Οργάνωσης Αγορών στις 14 Νοεμβρίου 2013,
2.   το υπ’ αριθμ. 123640/22-11-2013 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο διαβιβάζεται το πρακτικό Νο 5/22-11-2013 της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 15539/20-11-2013 εγγράφου του Γεν. Γραμματέα Α.Π. & Δ.Σ. του ΥΠΑΑΤ αναφορικά με το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας για το έτος 2013 (με αριθμ.πρωτ. εισαγωγής στη Δ/νση ΠΑΠ-ΦΜΚ 1685/146000/26-11-2013),
3. την υπ’ αριθμ 417.2013 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την εξέλιξη έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013
4. την απόρριψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελληνικού αιτήματος για παράταση της προθεσμίας της 15-10-2013 για την πληρωμή του δικαιούχου κατά το άρθρο 4 του κανονισμού 1020/2012 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2012,και, κατά συνέπεια της ανατροπής του προβλεπόμενου από την κοινοτική νομοθεσία και την Διακήρυξη χρονοδιαγράμματος,
5. η κατά παράβαση της εν λόγω προθεσμίας εκτέλεση της δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της Χώρας για το έτος 2013, θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με το σύνολο της δαπάνης (4.798.406,41 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.), λόγω της αρνήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να την χρηματοδοτήσει και μάλιστα στην παρούσα κρίσιμη για την οικονομία της Χώρας χρονική στιγμή.
6. το ανωτέρω αντικειμενικό γεγονός, συνιστά νόμιμο λόγο δημοσίου συμφέροντος που μπορεί να δικαιολογήσει την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού κατά το άρθρο 21 εδ.ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το έργο της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας,βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ